Algemene Voorwaarden TX-design

Artikel 1 • DEFINITIES
In deze algemenevoorwaarden wordt verstaan onder:
TX-design/Sam fotografie; De éénmanszaak die een online kaartenwinkel exploiteert, gevestigd aan de Tilburgseweg 126a in Goirle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18089270.
Consument; Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consumentenkoop; De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt voor of namens TX-design, en een consument.
Overeenkomst; Elke afspraak tussen TX-design en de consument tot het verrichten van werkzaamheden door TX-design ten behoeve van de consument, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2 • ALGEMEEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen TX-design en de consument gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TX-design, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. De consument aanvaardt door zijn bestelling deze algemenevoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van TX-design op de juiste wijze aan de consument bekend zijn gemaakt.
2.4. De via de website te lezen rubriek “prijzen” en “informatie”, zijn onderdeel van deze algemenevoorwaarden.

Artikel 3 • AANBIEDINGEN/OFFERTES
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke of digitale vorm, tenzij TX-design om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk c.q. digitaal aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
3.2. Alle aanbiedingen worden overeengekomen in euro‘s en zijn inclusief BTW en verpakking. De verzendkosten zijn onderhevig aan de dan geldende tarieven van de desbetreffende verzendorganisaties en worden apart berekend.
3.3. TX-design kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TX-design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TX-design anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TX-design niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4 • TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Een overeenkomst met TX-design komt tot stand wanneer consument via een digitale bestelformulier bij TX-design één of meerdere producten heeft besteld en van TX-design de bevestiging van de bestelling per e-mail heeft ontvangen of via een persoonlijke bezoek bij TX-design en de mondeling overeenkomst die bevestigd zal worden op schrift.
4.2. Een bevestiging als bedoeld in artikel 4.1 kan slechts plaatsvinden:
- nadat consument de door TX-design verrichte aanbieding schriftelijk (per mail) of telefonisch heeft geaccepteerd.

Artikel 5 • VOORBEELDKAARTEN EN PROEFDRUKKEN
5.1. Indien door TX-design een voorbeeldkaart is getoond of verstrekt aan de consument, dan geldt deze als wijze van voorbeeld.
5.2. Indien de consument een persoonlijke proefdruk wenst voorzien van eigen gegevens met eigen en/of voorbeeldfoto(‘s) zijn daar kosten aan verbonden ad. EUR 12,50, voor 1 kaart en 15 euro voor een proefdruk op beide papiersoort.
5.3. TX-design kan niet garant staan voor eventuele afwijkingen in kleur tussen de digitale proefdruk, papieren proefdruk en het eindproduct.

Artikel 6 • AANLEVERING GEGEVENS/MATERIAAL DOOR CONSUMENT
6.1. De consument is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aanlevering van relevante gegevens voor de krachtens de overeenkomst te leveren producten.
6.2. TX-design verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. De consument aanvaardt dat de kwaliteit van het eindproduct bepaald wordt door de originele kwaliteit van de foto(‘s). De oorspronkelijke eigenschappen van het materiaal zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte, resolutie zijn hiervoor maatgevend.

Artikel 7 • LEVERING/LEVERINGSTERMIJN/RISICO-OVERGANG
7.1. Indien de consument nalatig is met het verstrekken van juiste informatie en/of beeldmateriaal, noodzakelijk voor de levering, of wijzigingen wil aanbrengen op een te laat tijdstip kan TX-design niet aansprakelijk worden gesteld voor een daaruit voortvloeiende vertraging van levering of het niet leveren en/of eventuele gevolgschade. Alle hierdoor veroorzaakte kosten komen voor rekening van de consument.
7.2. De consument dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan TX-design. Schade die TX-design lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door de consument aan TX-design komt volledig voor rekening en risico van de consument.
7.3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van de kaarten per Post.nl pakketpost. Ook de levering van evt. eerder opgevraagde enveloppen geschiedt per Post.nl.
7.4. TX-design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringsproblemen (verzuim, beschadiging e.d.) veroorzaakt door de verzendorganisatie.
7.5. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Het risico van verlies of beschadiging van de door TX-design te leveren producten gaat op de consument over op het moment dat deze producten feitelijk aan de consument zijn geleverd.
7.6. Indien de consument de afname weigert zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat TX-design hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval ook alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
7.7. Een door TX-design opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking. TX-design kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor verzuim van derden, van wie de levering afhankelijk is (b.v. drukkerij). Bij niet tijdige aflevering zal TX-design in overleg treden met de consument over de gewijzigde leveringstermijn.
7.8. TX-design is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de consument zou kunnen leiden als gevolg van het niet leveren (op overeengekomen afleverdatum en afleveradres).

Artikel 8 • VERPAKKING
8.1. Noodzakelijke verpakking is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik en de soort van de verpakking staat ter beoordeling van TX-design.
8.2. Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en TX-design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking door transport.

Artikel 9 • ONDERZOEK/RECLAME
9.1. De consument is gehouden binnen 48 uur na levering te onderzoeken of TX-design de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden TX-design er terstond schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
9.2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
9.3. Een reclamatie wordt door TX-design slechts in behandeling genomen indien de consument het aankoopbewijs (zie Artikel 10.2.) en de gebrekkige zaak aan TX-design heeft overhandigd/ geretourneerd.
9.4. De prestatie van TX-design geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 10 • GARANTIE
10.1. TX-design garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
10.2. Het aankoopbewijs (nota/ontvangstbewijs) geldt als garantiebewijs.
10.3. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of afwerkingfout vertoont heeft de consument recht op herstel of vervanging van het product. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan TX-design worden gezonden. TX-design wordt daarvan eigenaar.
10.4. TX-design heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de consument volledig te crediteren.
10.5. De ten deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TX-design, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
10.6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 11 • BETALING
11.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden via bankrekening (Rabobank) 1387.16.277 t.n.v. TX-design te Goirle.
11.2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TX-design aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
11.3. In het geval dat de consument verzuimt te betalen zal TX-design de consument er eerst aan herinneren d.m.v. een aanmaning het nog verschuldigde bedrag aan TX-design te betalen. Daarna zal TX-design een herinnering met een verhoging van 15 euro de consument toesturen. Als er dan nog niet tot betaling wordt overgegaan zal TX-design een incassobureau inschakelen. Alle kosten die daar uit voort vloeien zijn geheel voor rekening van de consument.
11.4. Heeft de consument kaarten besteld via internet (en daarmee deze verkoopvoorwaarden geaccepteerd) kan de consument nog wel afzien van de bestelling.
11.5. Als de consument kaarten besteld via internet (en daarmee deze algemenevoorwaarden heeft geaccepteerd), maar niet afneemt en/of weigert te betalen, is de consument toch verplicht het overeengekomen bedrag aan TX-design te voldoen (zie ook 11.3).
11.6. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van TX-design en de verplichtingen van de consument jegens TX-design onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 • EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. TX-design blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13 • OPSCHORTING EN ONTBINDING
13.1. TX-design is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.2. TX-design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 • INTELLECTUELE EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN
14.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt TX-design zich de rechten en bevoegdheden voor die TX-design toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de geleverde zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
14.3. De door TX-design tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, en andere materialen en/of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van TX-design, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.4. Alle door TX-design eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TX-design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.5. TX-design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en voorzover niet anders overeengekomen.
14.6. Overname en verspreiding van (gedeeltes van) alle teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam alsmede het logo van TX-design is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TX-design.
14.7. De merknaam en logo van TX-design wordt discreet meegedrukt op elk exemplaar van de gedrukte geboortekaarten.

Artikel 15 • VRIJWARINGEN
15.1. De consument vrijwaart TX-design voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
15.2. Indien de consument aan TX-design informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien de aangeboden informatiedragers, elektronische bestanden of software daarentegen wel defect of besmet zijn, behoudt TX-design zich het recht voor de hieruit voortvloeiende gevolgschade te verhalen op consument.

Artikel 16 • AANSPRAKELIJKHEID
16.1. TX-design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook welke is ontstaan omdat TX-design is uitgegaan van door de consument schriftelijk verstrekte onjuiste informatie, gegevens en/of onjuist of gebrekkig ‘in de ruimste zin’ beeldmateriaal. Als bewijs hiervoor gelden e-mail, het (digitale) bestelformulier, cd’s en andere informatiedragers. Mondeling verstrekte informatie is niet van toepassing.
16.2. TX-design staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van UV-straling, vocht en andere extreme omgevingsfactoren. Eveneens kan TX-design niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die zich op lange termijn eventueel zouden kunnen openbaren.
16.3. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is TX-design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 17 • OVERMACHT
17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling.
17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TX-design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TX-design niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 18 • GESCHILLEN
18.1. De rechter in de vestigingsplaats van TX-design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TX-design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 • TOEPASSELIJK RECHT
19.1. Op elke overeenkomst tussen TX-design en de consument is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 20 • WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE ALGEMENEVOORWAARDEN
20.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via www.tx-design.nl en tevens op te vragen bij TX-design.
20.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
20.3. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
20.4. TX-design is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.